Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Zarząd Główny TNOiK, uchwałą nr 81 z dnia 23 maja 2022 roku, zwołuje 52. Zjazd Krajowy TNOiK. Obrady Zjazdu odbędą się dnia 27 czerwca 2022 roku w sali wykładowej Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A.

Uczestnikami 52. Zjazdu Krajowego TNOiK (zgodnie z § 24 Statutu TNOiK) są:
 • z głosem decydującym – delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów TNOiK i Członkowie Honorowi TNOiK,
 • z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, zaproszeni goście.

52. ZJAZD KRAJOWY TNOiK
Warszawa, 27 czerwca 2022 roku


PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie obrad

I termin – godz. 12.00

II termin – godz. 12.15

 • przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 • wybór komisji mandatowej i przewodniczących obrad
 • wybór komisji zjazdowych (wyborczej, uchwał i wniosków).

UROCZYSTE OTWARCIE 52 ZJAZDU KRAJOWEGO TNOiK

 • wystąpienie Prezesa ZG TNOiK
 • nadanie godności Członka Honorowego
 • wręczenie odznaczeń TNOiK (SOH, ZOH z wieńcem, Medal K.A.)
 • wręczenie legitymacji „Ekspert TNOiK”
 • sprawozdanie z działalności władz TNOiK i Głównej Rady Naukowej w kadencji 2017-2022
 • dyskusja nad sprawozdaniem
 • zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu
 • wybór Komisji Skrutacyjnej
 • zatwierdzanie regulaminu wyborów
 • sprawozdanie Komisji Wyborczej – ustalenie list kandydatów do władz TNOiK i GRN
 • przeprowadzenie wyborów do władz i GRN TNOiK – Komisja Skrutacyjna
 • dyskusja o przyszłości TNOiK
 • podjęcie Uchwały 52. Zjazdu Krajowego TNOiK
 • sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów

Zamknięcie obrad 52. Zjazdu Krajowego TNOiK.

Konferencja Naukowa

Oddział w Kielcach
zaprasza na konferencję
naukową on-line

Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania.

18-19 czerwca 2021 r.

Organizatorzy:
● Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
● Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Kielcach
● Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
● Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Konferencja jest dofinansowana z programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2021.

Biznes i nauka w Krakowie